Bell Schedule

School Office Hours: 8am-4pm

Kindergarten - Grade 6 Bell Schedule

Bell Times

Breaks & Blocks

8:15am Supervision Begins
8:30am First Bell
8:35-9:20am Block 1
9:20-10:05am Block 2
10:05-10:20am Recess
10:20-11:05am Block 3
11:05am-11:50am Block 4
11:50am-12:50pm Lunch
12:50-1:35pm Block 5
1:35-2:20pm Block 6
2:20-3:05pm Block 7
3:05pm Dismissal

Grade 7-9 Bell Schedule

Day 1, 3 & 5

Bell Times

Breaks & Blocks

8:15am Supervision Begins
8:30am First Bell
8:35-9:40am Block 1
9:40-10:45am Block 2
10:45am-11:50am Block 3
11:50-12:20pm Lunch
12:20-12:50pm Recess
12:50-1:35pm Block 4
1:35-2:20pm Block 5
2:20-3:05pm Block 6
3:05pm Dismissal

Day 2 & 4

Bell Times

Breaks & Blocks

8:15am Supervision Begins
8:30am First Bell
8:35-9:40am Block 1
9:40-10:45am Block 2
10:45am-11:50am Block 3
11:50am-12:20pm Lunch
12:20-12:50pm Recess
12:50-1:57pm CTF Block 1
1:57-3:05pm CTF Block 2
3:05pm Dismissal

Early Education Schedule (Monday-Thursday)

Morning Class

8:15-10:45am

Afternoon Class

12:15-3:15pm